---
---
 • مركز معاينه فني خودرو شهرداري كركوند
 • توتستان
 • ميدان شهداء محلات سياهبوم و خيرآباد
 • مالونكاري مادي جنب توتستان
 • احداث سالن فرهنگسراي انديشه
 • احداث فرهنگسراي امام هادي سورچه پايين
 • سالن آرامستان شهر(پرديس)
 • احداث تالار پذيرايي شهرداري
 • احداث خيابان شهيدبهشتي
 • پاركينگ كاميونها
 • آسفالت معابر سطح شهر
1392